Endelig rapport fra «Norge mot 2025»-utvalget

Torsdag 25. mars overleverte ekspertutvalget «Norge mot 2025» sin endelige rapport til finansminister Jan Tore Sanner.

Pressemelding fra utvalget

NOU 2021: 4 – Norge mot 2025 — Om grunnlaget for verdiskaping, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien

Rapporten ble sendt på høring (med frist 25. juni 2021)

Pressekonferanse

Når pandemitåken letter – kronikk av Jon Gunnar Pedersen

Utvalget «Norge mot 2025» med andre delrapport

Utvalget «Norge mot 2025» anbefaler regjeringen å legge til rette for rask avvikling av tiltak som bremser omstillingsevnen i norsk økonomi. Så langt det er mulig må de økonomiske tiltakene i perioden med smittevern støtte oppunder omstillinger som uansett bør finne sted. Når smitteverntiltakene avvikles, må den økonomiske politikken raskt normaliseres. Det er særlig viktig at unge og andre arbeidstakere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet kommer raskt tilbake i jobb. (12. februar 2021)

Pressemelding fra utvalget

Utvalgets rapport

Utvalget «Norge mot 2025» med første delrapport

Ekspertutvalget «Norge mot 2025» avgir 2. oktober 2020 en foreløpig rapport om konsekvensene for norsk økonomi av koronautbruddet, utviklingen i internasjonal økonomi, smitteverntiltakene og økonomiske mottiltak. Rapporten løfter frem trekk ved den pågående krisen og antyder retning for det videre arbeidet. En endelig analyse vil foreligge i første kvartal 2021. (2. oktober 2020)

Pressemelding fra utvalget

Utvalgets rapport