Utvalget «Norge mot 2025» avgir i dag en ny, foreløpig rapport til Finansdepartementet. Rapporten tar opp noen utfordringer for en balansert og bærekraftig økonomisk utvikling etter pandemien og er et innspill til Perspektivmeldingen 2021. Utvalgets sluttrapport vil foreligge i løpet av våren.

– Økonomien er fortsatt sterkt preget av koronautbruddet. Vi må være forberedt på å leve med pandemien og med smitteverntiltak en tid fremover. Samtidig må vi legge til rette for at aktiviteten i norsk økonomi kan normaliseres så raskt som mulig når smitteverntiltakene trappes ned, sier utvalgets leder Jon Gunnar Pedersen.

Tiltakene under pandemien bør gjenspeile utfordringene i norsk økonomi

Ser vi lengre frem i tid, er det noen utviklingstrekk som har vært med oss en stund, og som kan prege vår situasjon mer enn selve pandemien. Veksten i produktivitet og inntekt per innbygger har vært lavere de siste ti årene enn i tidligere perioder. Over tid vil den svært lønnsomme oljevirksomheten utgjøre en mindre del av norsk økonomi.

– Slike utfordringer gjør det viktig å legge til rette for høyere sysselsetting i næringer der det er potensial for vekst og nyskaping. Krisetiltak som kan bremse omstillingen i økonomien kan også bremse vekstevnen, og bør derfor avvikles tidlig i oppgangsfasen, sier Pedersen.

Utvalget har merket seg at ulike tiltak og kompensasjonsordninger i hovedsak dekkes ved økte uttak av Statens pensjonsfond, og dermed skyves utgiftene over på fremtiden. Hensynet til den langsiktige bærekraften i statsfinansene tilsier en rask normalisering av finanspolitikken.

– På vei ut av krisen vil det være viktig å verne om de grunnleggende betingelsene for bærekraftig vekst, høy tillit og jevn fordeling. Konkurransebaserte markeder, deltakelse i internasjonal handel og et velfungerende arbeidsmarked vil være viktig for å lykkes. Tilpasningene vi gjør som svar på krisen må, så langt det er mulig, støtte oppunder omstillinger som uansett bør finne sted, sier Pedersen.

Pandemien har synliggjort en stor evne til fleksibilitet og omstilling i norsk økonomi. Samhandlingen mellom offentlig og privat sektor har vist hvor gjensidig avhengig vi er av verdiskapingen i hele samfunnet, og synliggjort mulige endringer i måten vi lever og arbeider på.

– ­­Utvalget er særlig opptatt av at Norge må bygge kompetanse og tilpasse rammebetingelsene slik at privat og offentlig sektor evner å bruke mulighetene som kommer med blant annet digitalisering som grunnlag for mer bærekraftig vekst. Dette er muligheter vi kommer tilbake til i vår endelige rapport, sier Pedersen.

Kontaktinformasjon: Utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen, tlf. 48 40 32 20