– Virusutbruddet har rammet verden hardt. Tiltak for å dempe effektene av utbruddet vil være med oss en god stund fremover. Vi er inne i en fase der vi lærer å leve med at sykdommen er blant oss. Utvalget vurderer nå hvordan vi skal tilpasse oss den nye situasjonen og hvordan tiltakene kan tilpasses hva vi tror om det som skjer videre, sier utvalgets leder Jon Gunnar Pedersen.

Fallende sysselsetting er en særlig utfordring. Utvalget peker på faren for at flere kan falle varig ut av arbeidsmarkedet. Unge arbeidstakere med svak tilknytning til arbeidslivet er spesielt utsatt. Det må tas viktige grep for at denne gruppen kommer raskt tilbake i jobb.

Pandemien må ses i sammenheng med øvrige utfordringer i norsk økonomi

Utvalget legger vekt på at følgene av pandemien og de innførte tiltakene må ses i sammenheng med andre endringer rundt oss. Norsk økonomi står overfor flere strukturelle utfordringer. Det vil kreve omstilling og evne til å finne nye løsninger. Tilpasningene vi gjør som svar på krisen må, så langt det er mulig, støtte oppunder omstillinger som uansett må finne sted.

–Vi må rette ressursene våre inn mot næringer der det er potensial for vekst og nyskaping, og ikke binde dem opp i aktivitet som kan vise seg å være mindre tilpasset fremtidige behov. Krisetiltak som kan bremse omstillingen i økonomien må avvikles tidlig i oppgangsfasen, sier Pedersen.

Å legge til rette for digitalisering og grønn omstilling er ikke blitt mindre viktig

Utvalget drøfter også hvordan en sterkere digitalisering som følge av krisen kan ha varige effekter i arbeidslivet og på hvordan vi lever. Mer fjernarbeid kan gi et større behov for god digital infrastruktur og dempe behovet for tradisjonell infrastruktur. Enkelte investeringer bør kanskje utsettes eller endres, til behovene er mer avklart. Samtidig skapes det hver dag også grunnlag for vekst og lønnsomhet i nye typer virksomhet.

– Utvalget er også opptatt av behovet for en mer bærekraftig vekst. Pandemien har ikke redusert omfanget av klimatrusselen. Behovet for en grønn omstilling er like prekært. Relevante tiltak må være kostnadseffektive, både hjemme og ute, understreker Pedersen.

Kontaktinformasjon: Utvalgsleder Jon Gunnar Pedersen, tlf. 48 40 32 20